سجاد حقیقت - مهندس کامپیوتر
رزومه گواهی‌ها ارتباط با من نمونه کار گالری